Ekonomický audit

Kromě účetních jednotek, kterým tuto povinnost stanoví zákon (například banky, politické strany, nadace, penzijní fondy apod.), jsou v § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyjmenována kritéria, při jejichž splnění podléhá účetní jednotka povinnému auditu účetní závěrky.

Kritéria, která se posuzují

  • aktiva celkem převyšují 40 milionů Kč
  • roční úhrn čistého obratu převyšuje 80 milionů Kč
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců činí více než 50

Pokud akciová společnost ke konci rozvahového dne účetního období, za které se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího překročí nebo dosáhne alespoň jednoho ze tří uvedených kritérií, stává se povinně auditovanou účetní jednotkou.

U ostatních obchodních korporací tato skutečnost nastává , pokud  překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří výše uvedených kritérií.

Důležité je uvědomit si, že práce auditora při auditu účetní závěrky nespočívá v tom, aby poskytoval účetní nebo daňové poradenství, sestavoval účetní závěrku, výroční zprávu, nebo daňová přiznání. Tyto činnosti má auditor v účetní jednotce, kde vykonává audit, výslovně zákonem zakázány. Jeho služby spočívají v tom, že zkoumá správnost sestavené účetní závěrky, a to předepsanými metodami.

Na základě § 18 zákona o auditorech jsou auditoři povinni při provádění auditorské činnosti postupovat v souladu s mezinárodními auditorskými standardy upravenými právem Evropských společenství a s auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů a dále na základě výslovného stanovení § 13 zákona o auditorech dodržovat při provádění své činnosti etický kodex. Etický kodex stanoví zejména bližší podmínky dodržování zásady bezúhonnosti, nezávislosti, nestrannosti, odborné způsobilosti a náležité péče, a to pro výkon auditorské činnosti jako činnosti ve veřejném zájmu.

Nabízené služby

  • ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv („audit“)
  • ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů
  • ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou

Kontaktujte nás

Telefon
+420 725 851 061

E-mail info@eSperta.cz
hotline@eSperta.cz

Adresa Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Vybíráme z referencí

Ekonomika, účetnictví – dva obory, které ve škole nepatří mezi oblíbené, ale v životě je potřebujeme stále víc. Finanční gramotnost je u české mládeže a bohužel i osob středního věku na velmi nízké úrovni – to je skutečnost, ve které se odráží častá platební neschopnost fyzických i právnických osob – vědomě i nevědomě. Najít odborníky v ekonomické a účetní oblasti je jako hledat jehlu v kupce sena – dělat to chce každý, ale málokdo má reálné měřitelné výsledky. Já takové odborníky našel. Jmenují se eSperta Consulting s.r.o. Celý tým je složen s profesionálů a hlavně z lidí, kteří staví na základních morálních hodnotách, jako je uctivost, pokora, důvěra, poctivost a lidskost. Jan Frk, Helena Koželuhová nebo Ivana Jakubcová jsou přímí lidé, profesionálové ve všech směrech, na které je především spolehnutí. Děkuji za to, že takové společnosti, takoví lidé, jsou. Mgr. Michal Krčmářjednatel a marketingový ředitelPink Penguin s.r.o.

Sdílejte s přáteli

Top