Ekonomický audit

Kromě účetních jednotek, kterým tuto povinnost stanoví zákon (například banky, politické strany, nadace, penzijní fondy apod.), jsou v § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyjmenována kritéria, při jejichž splnění podléhá účetní jednotka povinnému auditu účetní závěrky.

Kritéria, která se posuzují

  • aktiva celkem převyšují 40 milionů Kč
  • roční úhrn čistého obratu převyšuje 80 milionů Kč
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců činí více než 50

Pokud akciová společnost ke konci rozvahového dne účetního období, za které se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího překročí nebo dosáhne alespoň jednoho ze tří uvedených kritérií, stává se povinně auditovanou účetní jednotkou.

U ostatních obchodních korporací tato skutečnost nastává , pokud  překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří výše uvedených kritérií.

Důležité je uvědomit si, že práce auditora při auditu účetní závěrky nespočívá v tom, aby poskytoval účetní nebo daňové poradenství, sestavoval účetní závěrku, výroční zprávu, nebo daňová přiznání. Tyto činnosti má auditor v účetní jednotce, kde vykonává audit, výslovně zákonem zakázány. Jeho služby spočívají v tom, že zkoumá správnost sestavené účetní závěrky, a to předepsanými metodami.

Na základě § 18 zákona o auditorech jsou auditoři povinni při provádění auditorské činnosti postupovat v souladu s mezinárodními auditorskými standardy upravenými právem Evropských společenství a s auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů a dále na základě výslovného stanovení § 13 zákona o auditorech dodržovat při provádění své činnosti etický kodex. Etický kodex stanoví zejména bližší podmínky dodržování zásady bezúhonnosti, nezávislosti, nestrannosti, odborné způsobilosti a náležité péče, a to pro výkon auditorské činnosti jako činnosti ve veřejném zájmu.

Nabízené služby

  • ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv („audit“)
  • ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů
  • ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou

Kontaktujte nás

Telefon
+420 725 851 061

E-mail info@eSperta.cz
hotline@eSperta.cz

Adresa Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Vybíráme z referencí

Vysoce si cením spolupráce s Helenou Koželuhovou, která pro naši společnost zajišťuje účetnictví. Paní Koželuhová velice rychle reaguje na veškeré mé dotazy a ochotně pomáhá při řešení účetních operací. Naší spolupráce si vážím a těším se na další spolupráci. Rudolf DolejškajednatelHBSpedice s.r.o.

Sdílejte s přáteli

Top