Účetnictví

Pro každého klienta navrhujeme účetní systém co možná nejlépe přizpůsobený jeho potřebám a preferencím. Nastavíme Vám členění účetních operací, formu účetních výstupů a způsob komunikace s námi zcela dle Vašich požadavků. Snažíme se přitom, aby naše spolupráce byla integrální součástí Vašeho podnikání a námi dodávané účetní informace byly co možná nejlépe využitelné pro Vaše rozhodování a řízení Vaší společnosti. Pokud však klient důraz na informační hodnotu účetnictví neklade a je pro něj rozhodujícím, ne-li jediným požadavkem splnění všech zákonných povinností, také naplníme jeho představy. Vedeme potom účetnictví v základní konfiguraci vyhovující platné české legislativě s důrazem na výpočet daňových povinností a snahou o minimalizaci nároků na klientův čas a vynaložené náklady.

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) vede poplatník daně v těchto případech

 • podnikatel/právnická osoba jehož obrat za předešlý rok přesáhl 25 milionů Kč, účetnictví je pak povinen vést od následujícího roku
 • podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku – účetnictví vede od zahájení činnosti (respektive od zapsání do obchodního rejstříku) a to jak právnické osoby, tak i zahraniční fyzické osoby
 • pokud to ukládá zvláštní právní předpis a to od zahájení činnosti
 • na základě vlastního rozhodnutí.

Společná spolupráce vede k výrazným úsporám a zvýšení zisku klienta

 • profesionálně zpracované, účetnictví
 • maximální zefektivnění účetních procesů uvnitř firmy i navenek
 • snaha o minimalizaci daňových odvodů v rámci zákonné daňové optimalizace
 • minimalizace administrativní zátěže klienta spojené s vedením účetnictví a daňovými odvody

Vedení účetnictví a s tím spojené služby mohou zahrnovat následující činnosti

 • sestavení zahajovací rozvahy), účetní osnovy, výkazů zisků a ztrát
 • vedení pokladních a bankovních operací
 • evidence a zpracování závazků a pohledávek včetně aktuálních přehledů
 • zaúčtování mezd
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku vč. odpisů
 • inventurní zápisy
 • zpracování přiznání k DPH (čtvrtletní nebo měsíční)
 • sestavení a odeslání elektronického přiznání k Režimu přenesení daňové povinnosti
 • sestavení a odeslání elektronického Souhrnného hlášení
 • cestovní náhrady, případně další interní doklady dle potřeb účetní jednotky
 • zpracování roční účetní závěrky
 • příprava podkladů pro DPPO a jeho zpracování
 • zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin
 • zpracování přiznání k silniční dani, vyúčtování daně ze závislé činnosti, srážkové daně aj.
 • zastupování v daňovém řízení, jednání s úřady a orgány státní správy
 • odložení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů
 • v případě auditovaných firem přípravu podkladů pro audit a spolupráce v rámci auditu

Rekonstrukce účetnictví

Naše společnost je Vám v případě ztráty účetních dat, či chybně vedeného účetnictví, plně k dispozici. Rekonstrukce účetnictví je po všech stránkách náročný proces, který má zprůhlednit účetnictví i ve zdánlivě neřešitelné situaci (chybějící doklady, zničení dat v počítači, nesprávně zaúčtované nebo dokonce nezaúčtované položky, atd.).

Zastupování před úřady

Po celou dobu spolupráce Vás zastupujeme před úřady na základě plné moci. Nemusíte se komunikací s úřady stresovat, s úřady komunikovat umíme. O komunikaci jste průběžně informováni. Pokud pro Vás z této komunikace plynou nějaké povinnosti, dostanete od nás srozumitelné informace, co je třeba udělat.

S finančním úřadem komunikujeme za Vás

 • daňový poradce komunikuje přímo s FÚ
 • telefonicky, elektronicky
 • přijímáme korespondenci od FÚ
 • řešíme všechny Vaše daňové kontroly, vytýkací řízení a místní šetření
 • zařizujeme potvrzené kopie daňových přiznání (pro banky, leasingové společnosti)
 • vyřizujeme potvrzení o bezdlužnosti, žádosti o povolení splátek daně nebo o odklad daňové povinnosti
 • pravidelně ověřujeme stavy Vašich daňových účtů
 • daňová přiznání a hlášení podáváme elektronicky nebo do podatelny FÚ

Na úřadech ČSSZ a ZP spravujeme

 • měsíční přehledy mezd
 • přihlašujeme a odhlašujeme zaměstnance
 • zastupujeme Vás při pravidelných kontrolách
 • komunikujeme s úřady přímo telefonicky, v případě potřeby i osobně

Outsourcing

Proč zaměstnávat tým vlastních účetních, přijímat je a řídit? Účetní, daňovou i mzdovou agendu zpracují naši zkušení specialisté. Není třeba si pořizovat vlastní účetní software, kupovat jeho aktualizace a řešit zálohování dat. U nás máte data vždy okamžitě po ruce, a to 24 hodin denně.

Přebíráme veškerou denní rutinu i odpovědnost klienta, který se na nás může plně spolehnout. Úkolem pro naše profesionály je neustále sledovat změny, aby nedošlo k nemilým překvapením.

Svoz dokladů

Po vzájemné dohodě můžeme společně nastavit harmonogram vyzvedávání dokladů ke zpracování prostřednictvím našeho kurýra. Tato služba šetří Váš čas a zrychluje dodání a bezproblémovou komunikaci.

icon-infoV případě přechodu klienta od jiné účetní firmy garantujeme zachování kontinuity vedení účetnictví.

Kontaktujte nás

Telefon
+420 725 851 061

E-mail info@eSperta.cz
hotline@eSperta.cz

Adresa Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

Vybíráme z referencí

Ekonomika, účetnictví – dva obory, které ve škole nepatří mezi oblíbené, ale v životě je potřebujeme stále víc. Finanční gramotnost je u české mládeže a bohužel i osob středního věku na velmi nízké úrovni – to je skutečnost, ve které se odráží častá platební neschopnost fyzických i právnických osob – vědomě i nevědomě. Najít odborníky v ekonomické a účetní oblasti je jako hledat jehlu v kupce sena – dělat to chce každý, ale málokdo má reálné měřitelné výsledky. Já takové odborníky našel. Jmenují se eSperta Consulting s.r.o. Celý tým je složen s profesionálů a hlavně z lidí, kteří staví na základních morálních hodnotách, jako je uctivost, pokora, důvěra, poctivost a lidskost. Jan Frk, Helena Koželuhová nebo Ivana Jakubcová jsou přímí lidé, profesionálové ve všech směrech, na které je především spolehnutí. Děkuji za to, že takové společnosti, takoví lidé, jsou. Mgr. Michal Krčmářjednatel a marketingový ředitelPink Penguin s.r.o.

Sdílejte s přáteli

Top